Menu HELPDESK

Аспапта орындаушылық

5В040200 – Аспаптық орындаушылық

Мамандандыру «Ішекті аспаптар»


І. МАМАНДЫҚТАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

1.Бағдарламаны орындау:
Аспапты иелену техникасына үлкен мән беріледі, гамма мысалында қосарлы нотаны ойнау қабілетін көрсете алады, түрлі соққылар, саусақтардың еркін қимылынжәне т.б.
Гамма 3-4 октавалыбес белгіге дейін (соққылар, қосарлы ноталар, арпеджио).
•        Этюд немесе каприс.
•        Полифониялық құрылымдағы шығарма.
•        Үлкен ауқым.
•        Виртуозды сипаттағы пьеса.
•        Қазақстандық композитордың пьесасы.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ:

Техникалық жабдықтану (соққыларға ие болу, еркін қимыл, интонация);
Жалпы музыкалылығы (ырғақ сезімі, тіркестер, көркемді-сипаттық орындау).

Баға 29-40 балл:
Абитуриент артисттік қабілетін, еркін орындаушылығын, авторлық текстті оқу, интонацияны орындау мәдениетін, техникалық шеберлігін көрсету қажет.

Баға17-28:
Абитуриенттің орындаушылық біліктілігі, нақты оқылған авторлық текст, стилистикалы құстамды. Бірақ, ол техникалық еркіндікті көрсетпеді, орындау әртүрлілікпен және дыбыс сапасымен ерекшеленбейді.

Баға5-16:
Стилистика және орындалып жатқан шығармалардың мазмұнын дұрыс түсінбеушілігі, музыкалық интонацияның экспрессивті құралдарының жеткіліксіз болуы (ырғақ сезімі, тіркестер, көркемді-сипаттық орындау, аудиторлық бақылау).
 
0-4 баллдан төменбаға:
Ұстамдылықтың, бастамалықтың, ырғақ еркіндігінің жоқтылығы, техникалық және интонацияны орындаудың көркемдік құралдарымен әлсіз иелену, бағдарламаның түсу үшін қажетті деңгейге сәйкес келмеуі.

  ІІ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

Сольфеджио – (жазбаша) Кезең формасында хроматизмдерімен, альтерацияларымен, бірінші деңгейдегі туыстық тональностіндегі модуляция немесе ауытқуымен екідауысты диктант.
Гармония – (ауызша) Өтпелі және хроматикалық дыбыстарды қоса, диатоникалық немесе хроматикалық секвенцияны секундамен жоғары немесе құру және ойнау.

ІІІ. АБИТУРИЕНТТІҢ КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУІ

Кешенді тестілеуге қатысу үшін абитуриент Құрманғазы атындағы ҚҰК-тың қабылдау комиссиясына белгіленген өтініш формасын, тестілеу үшін төлем жасаған квитанциясын тапсырады. Тестілеуге өткізілгенге фотосуретпен арнайы өту құжаты беріледі. Тестілеу келесі пәндерден өткізіледі:
1.     Қазақстан тарихы- 20 балл
2.     Қазақ немесе орыс тілі абитуриент таңдауымен- 20 балл

Мамандандырылуы «Фортепиано»

 

Фортепиано мамандығына

 І. МАМАНДЫҚТАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

1.Бағдарламаны орындау:

•      Полифониялық шығарма (И.С. Бах, Д. Шостакович, Р. Щедрин)

•      Үлкен ауқым: 1-ші немесе 2,3 cоната бөлімдері (сонатное allegro), вариациялар(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л.В. Бетховен,

•      Ф. Шуберт);

•      Екі концерттік этюдтар;

•      Виртуозды сипаттағы пьеса.

Талапкерлерді бағалау баламасы:

29-40 балл: Талапкердің орындаушылық шеберлік деңгейінің жоғары талапқа сай келуі, артистизмі, техникалық шеберлігі, шығармалардың авторлық мәтінін сауатты орындалуы.

17-28 балл: Шығармалардың орындаушылық жоспарын түсіне орындау, нота мәтінін нақты білу, музыкалық стилін ұстану. Бірақ, техникалық-динамикалық еркіндік ойдағыдай емес, дыбыс сапасы мен түрлілігі онша байқалмайды.

5-16 балл: Бағдарламадағы шығармаларды тұрақсыз орындау, шығармалардың стилі мен мазмұнын түсінбеу, дыбыс бояуын жеткіліксіз меңгеруі (дыбыс алу, динамика, фразировка, ритм, есту қабілетін қадағалау).

0-4 балл: Тоқтау, мәтіндегі қателіктер, орындаушылық аппаратының тырысуы, тұрақсыздық, белсенділіксіздігі,  дыбыс бояуы, техникалық және көркемдік құралдарының жеткіліксіз меңгеруі, түсуге арнайы бағдарламаның міндетті деңгейге сәйкес келмеуі.

 

ІІ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

Сольфеджио – (жазбаша) Кезең формасында хроматизмдерімен, альтерациясымен, бірінші туыстық тональностіндегі модуляция немесе ауытқумен екі дауысты диктант.

Гармония - (ауызша) Өтпелі және хроматикалық дыбыстарды қоса, диатоникалық немесе хроматикалық секвенцияны жоғары, төмен құру және ойнау.

 

 ІІІ. АБИТУРИЕНТТІҢ КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУІ

Кешенді тестілеуге қатысу үшін абитуриент Құрманғазы атындағы ҚҰК-тың қабылдау комиссиясына белгіленген өтініш формасын, тестілеу үшін төлем жасаған квитанциясын тапсырады. Тестілеуге өткізілгенге фотосуретпен арнайы өту құжаты беріледі. Тестілеу келесі пәндерден өткізіледі:

1. Қазақстан тарихы

2. Оқу сауаттылығы (қазақ немесе орыс тілін таңдау абитуриенттің еркінде).

 

Мамандандыру «Үрмелі аспаптар» - «Ұрмалы аспаптар»

   

 І. МАМАНДЫҚТАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

·        Үлкен форматты жұмыс (аспаптық концерт). Композицияны таңдау аспапқа байланысты және кез-келген дәуірге және стилистикалық бағытқа жатады

·        Виртуозды сипаттағы пьеса қазақстандық композитордың пьесасы.

·        Гамма мен этюдтардың орындалуы

Талапкерлерді бағалау баламасы:

Баға29-40 балл:

Абитуриент артисттік қабілетін, еркін орындаушылығын, авторлық текстті оқу, интонацияны орындау мәдениеті,техникалық шеберлігін көрсету қажет.

Баға17-28 балл:

Абитуриенттің орындаушылық біліктілігі, нақты оқылған авторлық текст, стилистикалық ұстамды. Бірақ ол техникалық еркіндікті көрсетпейді, орындау әртүрлілікпен және дыбыс сапасымен ерекшеленбейді.

Баға5-16балл:

Стилистика және орындалып жатқан шығармалардың мазмұнын дұрыс түсінбеушілігі, музыкалық интонацияның экспрессивті құралдарының жеткіліксіз болуы (ырғақ сезімі, тіркестер,көркемді-сипаттық орындау, аудиторлық бақылау)

0-4 баллдантөменбаға:

Ұстамдылықтың, бастамалықтың, ырғақ еркіндігінің жоқтылығы, техникалық және интонацияны орындаудың көркемдік құралдарымен әлсіз иелену, бағдарламаның түсу үшін қажетті деңгейге сәйкес келмеуі.

 

ІІ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

Гармония – (ауызша) а) 3 кілттік белгіге дейінгі диезді және бемольдік тональності диатоникалық немесе хроматикалық секвенция құру және ойнау.

б) Бірінші деңгейдегі туыстық тональностте модуляция немесе біртональдік кезең немесе біртональдік құрылым құру және ойнау.

в) Кішігірім шығарма немесе үзіндіні туыстық тональностте ауытқулар, аккодтық емес дыбыстар, хроматизм элементтерімен гармониялық саралау.

Сольфеджио– (жазбаша) Кезең формасында 6,8,12 тактіден туыстық тональностіге хроматизм дыбыстар бар және ауытқуы бар бір дауысты немесе екі дауысты бір жолда диктант жазу.

 

 ІІІ. АБИТУРИЕНТТІҢ КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУІ

Кешенді тестілеуге қатысу үшін абитуриент Құрманғазы атындағы ҚҰК-тың қабылдау комиссиясына белгіленген өтініш формасын, тестілеу үшін төлем жасаған квитанциясын тапсырады. Тестілеуге өткізілгенге фотосуретпен арнайы өту құжаты беріледі. Тестілеу келесі пәндерден өткізіледі:

1.     Қазақстан тарихы- 20 балл

2.     Оқу сауаттылығы (қазақ немесе орыс тілін таңдау абитуриенттің еркінде).

 Альбомдарға оралу